چهارشنبه ، 15 مهر ماه 94

           اعضای هیئت مدیره

 

آقای مسعود خامکچیان

سمت :
رئیس هیئت مدیره اتحادیه ، مسئول فروشگاه صنم کامپیوتر 

آقای فرهاد عجمی

سمت : نائب رئیس اتحادیه ، مسئول موسسه پدیده

آقای جعفر فرجلی عباسی

سمت : خزانه دار ، مدیر عامل شرکت دانا کامپوتر

آقای رضا نظرزاده

سمت : بازرس اتحادیه ، مسئول فروشگاه ثنا کامپیوتر
 

آقای امیرقدسی

سمت : دبیر اتحادیه ،  مدیر عامل فروشگاه قدسی