جمعه ، 17 مهر ماه 94

           ضوابط صدور پروانه کسب ویژه

 

ماده 1: وزارت بازرگاني مكلف است با رعايت ماده 79 قانون نظام صنفي نسبت به صدور پروانه كسب براي افرادي كه نامبرده مي‌شوند . در صورتي كه محل كسب ملكي يااجاره اي مي باشند ، اقدام كنند .

الف ) جانباز ، همسر جانباز ، يكي از فرزندان جانباز متوفي و يكي از فرزندان جانباز از كار افتاده .

ب) آزاده ، همسر آزاده ، يكي از فرزندان آزاده متوفي و يكي از فرزندان آزاده ، همسر آزاده از كار افتاده .

ج) كليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر ، فرزند و والدين ، خواهر و برادر .

ماده 2: هر فرد متقاضي موضوع اين آيين نامه بايد قبل از سپردن هر گونه تعهد اجاره و يا خريد محل به منظور هماهنگي و اخذ آگاهي لازم حسب مورد به واحدهاي ذيربط در بنياد شهيد و امور ايثارگران مراجعه نمايد .

تبصره 1: درخواست هاي رسيده براي اخذ پروانه كسب به ترتيب وصول با ذكر شماره و تاريخ در دفتر واحد مربوطه ثبت و رسيد آن به متقاضي تسليم مي‌گردد . واحد مربوط موظف است پس از بررسي در صورتي كه متقاضي واجد شرايط واحد مربوط و مفاد اين آيين نامه باشد نسبت به صدور معرفي نامه جهت متقاضي دريافت پروانه كسب به وزارت بازرگاني اقدام نمايند .

تبصره 2: منظور از وزارت بازرگاني در اين آيين نامه در مراكز استانها سازمانهاي بازرگاني و در شهرستانها مديريت و يا نمايندگي بازرگاني شهرستان ها مي باشد .

ماده 3: اتحاديه صنف پس از دريافت معرفي نامه متقاضي از وزارت بازرگاني از محل مورد تقاضا بازديد و با توجه به تسهيلات پيش بيني شده در اين آيين نامه نظر خود را حداكثر ظرف يك هفته به وزارت بازرگاني اعلام مي نمايد . در صورتي كه اتحاديه صنف ظرف مدت تعيين شده اعلام نظر ننمايد وزارت بازرگاني راسا اقدامات مقتضي معمول مي دارد .

تبصره : تسهيلات در نظر گرفته شده مانع از اقدامات افراد براي استفاده از قانون نظام صنفي خصوصاً تبصره 3 ماده 12 نخواهد بود .

ماده 4: وزارت بازرگاني به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت رسيدگي به درخواست متقاضيان در موارد ذيل اقدام مي نمايد .

1. كاهش حداقل مساحت واحد صنفي تا 40 درصد .

2. كاهش حدود صنفي تا 50 درصد

3. در صورتي كه ابزار و تجهيزات كار براي افراد موضوع اين آيين نامه در هنگام تقاضا موجود نباشد اخذ تعهد از متقاضي براي فراهم نمودن ابزار و تجهيزات مربوط ظرف مدت 6 ماه .

تبصره: افراد صنفي موضوع اين آيين نامه ، مشمول مفاد تبصره 2 ماده 49 قانون نظام صنفي نمي گردد .

ماده 5: وزارت بازرگاني موظف است در صورت احراز شرايط مندرج در ماده 4 اين‌ آيين نامه با اخذ مدارك ذيل نسبت به تكميل پرونده متقاضي اقدام نمايد .

1. فتوكپي شناسنامه عكس دار 2 برگ

2. عكس جديد 6 قطعه

3. گواهي پايان تحصيلات ابتدايي يا سواد خواندن و نوشتن به استثناي متقاضياني كه سن آنها بيش از 45 سال باشد .

4. كارت معاينه بهداشتي متقاضي و تاييديه بهداشتي محل كسب از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي براي صنوفي كه مشمول قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مي باشند .

5. موافقت اداره اماكن عمومي نيروي انتظامي

6. مدارك لازم دال بر دارا بودن صلاحيت فني براي مشاغل فني و براساس تبصره ماده 13 قاتون نظام صنفي .

تبصره : چنانچه متقاضي واجد شرايط لازم جهت اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي براي صدور پروانه كسب كافي است و اين موضوع بايستي در پروانه كسب با قيد عبارت (اين پروانه در صورت اشتغال يك نفر دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي معتبر است ) منظور گردد .

7. فتوكپي سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي و يا عادي و يا مبايعه نامه و يا ارايه قرار دادهاي منعقده في‌مابين پروانه كسب يا ادرات و سازمان هاي دولتي ، نهادها ، شهرداريها ، شركت هاي تعاوني مسكن و شركتهاي تحت پوشش سازمان هاي دولتي و نهادها .

تبصره : در صورت تغيير مكان واحد صنفي مشمول اين آيين نامه وزارت بازرگاني موظف است با رعايت تسهيلات اين آيين نامه ومعرفي واحد ذيربط نسبت به تعويض پروانه كسب جهت محل جديد اقدام نمايند .

8. گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دايم يا ارايه گواهي لازم مبني بر طرح پرونده متقاضي در حوزه نظام وظيفه عمومي (مطابق ماده 10قانون خدمت وظيفه عمومي ) براي افراد مشمول قانون نظام وظيفه عمومي .

9. ارايه گواهي و يا قبض پرداخت عوارض كسب و پيشه شهرداري جهت واحدهاي صنفي كه قبل از تاريخ قانون نظام صنفي (24/12/1383) داير گرديده اند .

10. ارايه پايان كار تجاري و يا اداري و يا كارگاهي و يا ارايه گواهي لازم از شهرداري مبني بر بلامانع بودن صدور پروانه كسب جهت واحدهاي صنفي كه بعد از تاريخ تصويب قانون صنفي داير گرديده اند .

تبصره : در صورت عدم احراز شرايط مندرج در اين ماده مراتب توسط وزارت بازرگاني ظرف مدت يك هفته به واحد مربوط منعكس مي گردد .

ماده 6: در صورت تكميل مدارك فوق الذكر ، وزارت بازرگاني نسب به صدور پروانه كسب متقاضي اقدام و پرونده مربوطه را جهت اقدامات قانوني بعدي به اتحاديه ذيربط ارسال مي دارد .

تبصره 1: اتحاديه موظف است با دريافت حق عضويت سالانه جهت افراد مشمول اين آيين نامه كه پروانه كسب تحصيل نموده اند كارت عضويت صادر نمايد .

ماده 7: در شركتها ، پروانه كسب به نام شركت با ذكر نام مدير عامل و در مشاركت هاي مدني پروانه به نام واحدي از شركا و با رضايت كتبي ساير شركا و با قيد عبارت مشاركت مدني در پروانه كسب صادر مي‌گردد .

ماده 8: شركت هاي تعاوني صنفي موظفند افراد مشمول اين آيين نامه را با داشتن پروانه كسب از وزارت بازرگاني وكارت عضويت از اتحاديه ذيربط به عضويت بپذيرند .

ماده 9: مدت اعتبار پروانه هاي كسب افراد مشمول اين آيين نامه از تاريخ صدور به مدت 10 سال مي باشد و تمديد آن توسط اتحاديه صنف ذيربط با ارايه گواهي پرداخت عوارض كسب و پيشه ساليانه شهرداري ، گواهي دال بر پرداخت و يا ترتيب پرداخت ماليات گواهي بهداشت فردي و محل كسب از وزارت بهداشت،‌درمان و‌آموزش پزشكي براي واحدهاي مشمول قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي خواهد بود.

تبصره 1: اتحاديه ها موظفند دارنده پروانه كسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند ، همچنين كليه سازمان هاي ذيربط موظفند با اوليت نسبت به اعطاي تسهيلات وامكانات همسان با ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده كسب اقدام كنند .

تبصره 2: دارندگان پروانه كسب مشمول اين آيين نامه موظف به رعايت قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي اتحاديه هاي صنفي مربوط منطبق با قانون نظام صنفي خواهند بود .

ماده 10: در صورت مفقود شدن پروانه كسب صدورالمثني با رعايت ضوابط مربوطه و استشهاد محلي باتأييد واحد ذيربط بلامانع خواهد بود .

ماده 11: افراد مشمول اين آيين نامه مي‌توانند جهت اداره واحد صنفي خود تأييد واحد مربوطه اقدام به معرفي مباشر واجد شرايط به اتحاديه صنف ذيربط نمايند . اتحاديه موظف است نسبت به صدور كارت مباشرت اقدام نمايد .

تبصره 1: صاحب پروانه كسب و مباشر وي به صورت تضامني كليه مسئوليت هاي كه به لحاظ قانوني به عهده صاحب پروانه كسب مي باشد را بر عهده خواهد داشت .

تبصره 2: صاحب پروانه كسب موظف است در صورت عزل و يا فوت مباشر در اسرع وقت مراتب را به اتحاديه مربوطه اعلام نمايد .

تبصره 3: صدور كارت مباشرت مستلزم عقد قرار دادي بين فرد صنفي و مباشر مي‌باشد و يك نسخه قرار داد مذكور در پرونده فرد صنفي ضبط خواهد شد .

ماده 12: افراد صنفي موضوع اين‌ آيين نامه مي‌توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان يا استان ديگر ، به شرط ابطال پروانه كسب قبلي و اخذ گواهي ابطال از اتحاديه صنفي و سازمان و يا اداره بازرگاني مربوط ، در محل جديد با رعايت مفاد اين آيين نامه ، پروانه كسب معوض دريافت دارند .

ماده 13: پروانه هاي كسب موضوع افراد مشمول اين آيين نامه در چهار نسخه صادر ، و اصل آن به متقاضي تحويل ، يك نسخه جهت اطلاع واحد مربوطه ، نسخه سوم جهت ضبط در پرونده صنفي متقاضي و نسخه چهارم در سازمان يا اداره صادركننده نگهداري مي شود .

ماده 14: اين آيين نامه در 14 ماده و 13 تبصره در اجراي ماده 79 قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي تهيه و در تاريخ 6/4/1383 به تصويب وزير بازرگاني رسيد .